We supply high-quality recycled plastics
Friday 17 March 2023

Aloxe forms partnership with Ergis Recycling to invest in a major new rPET plant in Poland

Aloxe forms partnership with Ergis Recycling to invest in a major new rPET plant in Poland.

Aloxe nawiązuje współpracę z Ergis Recycling, aby zainwestować w nowy duży zakład rPET w Polsce.

Press release - March 17th 2023

Aloxe, the independent leader in recycled Polyethylene Terephthalate (rPET) in Europe, announced an agreement to invest in a new extrusion plant in Wąbrzeźno, Poland, in partnership with Ergis Recycling, the PET recycling division of Ergis Group located in Płock.

A major investment in 40,000 t rPET Food Grade output capacities in 2023 for both companies. Production is planned to start in spring 2024.

The rPET needs of the European beverage industry are tremendous given regulations requiring 25% recycled content in beverage bottles by 2025 and 30% by 2030). Industries such as food, cosmetics, pharmaceutical, and home and personal care are also committed to using recycled content.

“Poland is a major market in Europe and with this new plant we will be able to meet the needs of leading brands and plastic packaging industry for high-quality and food grade recycled PET,” said Arnaud Piroëlle, Aloxe’s Executive Director. “Packaging recycling is a key enabler on the road to carbon neutrality for brand owners. We will continue to support our customers efforts to achieve their ambitious sustainability goals”.

Tadeusz Nowicki comments that "the partnership between Ergis Group and Aloxe is a consequence of Ergis' long-term policy based on the use of increasing amounts of recycled materials. Today, Ergis Group incorporates more than 40,000 tonnes of recycled PET, PE, and PVC materials into its products and is developing new recycling processes."

In the agreement, Aloxe was supported by IPOPEMA Securities S.A. as financial advisor.


 

About ALOXE

Aloxe is the independent leader of recycled polyethylene terephthalate (rPET) in Europe; Aloxe supplies high-quality resins and large volumes for sustainable packaging markets such as food & beverages, cosmetics, and pharmaceuticals. Aloxe has built up over 20 years’ worth of expertise in recycling; Aloxe will operate 120 000 tons of capacity in France, Italy, and Poland in 2024. In a
controversial context on plastic and packaging, Aloxe is helping to make plastics a solution for a sustainable future. Aloxe has been supported since its creation by the private equity firm Ara
Partners.Aloxe supplies high-quality resins and large volumes for sustainable packaging markets such as food & beverages, cosmetics, and pharmaceuticals. Aloxe has built up over 20 years’ worth of expertise in recycling; Aloxe will operate 120 000 tons of capacity in France, Italy, and Poland in 2024. In a controversial context on plastic and packaging, Aloxe is helping to make plastics a solution for a sustainable future. Since its inception, Aloxe has been a portfolio company of Ara Partners, a private equity firm that specializes in industrial decarbonization investments.


For more information on Aloxe, please visit www.aloxe.one
Contact : Fabienne Rochereau, Fabienne.rochereau@aloxe.one

About ARA PARTNERS

Ara Partners is a private equity firm specializing in industrial decarbonization investments.

Ara Partners invests in the industrial & manufacturing, chemicals & materials, energy efficiency & green fuels and food & agriculture sectors, seeking to build businesses that provide significant
decarbonization impact. It operates from offices in Boston, Massachusetts, Houston,
Texas and Dublin, Ireland. Ara Partners closed its second fund with approximately $1.1 billion in capital commitments in September 2021.
For more information on Ara Partners, please visit www.arapartners.com

About ERGIS GROUP

The Ergis Group is a leader in plastics processing in the Central and Eastern Europe. Out of its five manufacturing plants, four are situated in Poland and one in Germany.

The GROUP's profile includes manufacturing of packaging for food (films and PVC and PET-based barrier laminates, printed multilayer laminates) and industrial packaging (LLDPE stretch films and PET straps). Moreover, Ergis is a manufacturer of films for packaging pharmaceuticals, hydro-insulating films and PVC compounds. In 2022 the Group’s revenue exceeded PLN 1147 million. 

For more information on Ergis Group, please visit www.ergis.eu

 

Komunikat prasowy - 17 marca 2023 r

Aloxe, niezależny lider w dziedzinie recyklingu politereftalanu etylenu (rPET) w Europie, ogłosił porozumienie w sprawie inwestycji w nowy zakład ekstruzji w Wąbrzeźnie, w Polsce, we współpracy z Ergis Recycling, oddziałem recyklingu PET Grupy Ergis z siedzibą w Płocku.

Jest to duża inwestycja, o możliwościach produkcyjnych 40.000 t rPET klasyfikowanego do kontaktu z żywnością w 2023 roku. Rozpoczęcie produkcji planowane jest na wiosnę 2024 r.

Potrzeby europejskiego przemysłu napojów w zakresie rPET są ogromne, biorąc pod uwagę przepisy wymagające 25% zawartości materiału z recyklingu w butelkach do napojów do 2025 roku i 30% do 2030 roku). Branże takie jak spożywcza, kosmetyczna, farmaceutyczna, środków czystości i higieny osobistej również są zobowiązane do stosowania materiałów pochodzących z recyklingu.

„Polska jest jednym z głównych rynków w Europie, a dzięki temu nowemu zakładowi będziemy mogli zaspokoić potrzeby wiodących marek i przemysłu opakowań plastikowych na wysokiej jakości PET z recyklingu przeznaczony do kontaktu z żywnością" - powiedział Arnaud Piroëlle, dyrektor wykonawczy Aloxe. „Recykling opakowań jest kluczowym czynnikiem wspomagającym na drodze do neutralności węglowej dla właścicieli marek. Będziemy nadal wspierać wysiłki naszych klientów, aby osiągnąć ich ambitne cele w zakresie zrównoważonego rozwoju”.

Tadeusz Nowicki komentuje, że „współpraca Grupy Ergis i Aloxe jest konsekwencją długofalowej polityki Ergis, polegającej na stosowaniu coraz większej ilości materiałów pochodzących z recyklingu. Dziś Grupa Ergis wykorzystuje w swoich produktach ponad 40 tys. ton surowców wtórnych PET, PE i PVC oraz opracowuje nowe procesy recyklingu”.

Podczas zawierania umowy, firma Aloxe była wspierana przez IPOPEMA Securities S.A. w roli doradcy finansowego.

O ALOXE

Aloxe jest niezależnym liderem recyklingu politereftalanu etylenu (rPET) w Europie; Aloxe dostarcza wysokiej jakości żywice i duże ilości dla zrównoważonych rynków opakowań, takich jak rynek żywności i napojów, kosmetyków i farmaceutyków. Aloxe posiada ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie recyklingu; w 2024 roku Aloxe będzie eksploatować 120 000 ton mocy produkcyjnych we Francji, Włoszech i Polsce. W kontrowersyjnym kontekście dotyczącym tworzyw sztucznych i opakowań, Aloxe pomaga uczynić z tworzyw sztucznych rozwiązanie dla zrównoważonej przyszłości. Od momentu powstania, Aloxe jest spółką portfelową Ara Partners, firmy private equity, która specjalizuje się w inwestycjach w dekarbonizację przemysłową.

Więcej informacji o Aloxe można znaleźć na stronie www.aloxe.one

Kontakt: Fabienne Rochereau, Fabienne.rochereau@aloxe.one

O ARA PARTNERS

Ara Partners jest firmą private equity specjalizującą się w przemysłowych inwestycjach dekarbonizacyjnych.

Ara Partners inwestuje w sektorach przemysłowym i produkcyjnym, chemicznym i materiałowym, efektywności energetycznej i paliw ekologicznych oraz żywności i rolnictwa, dążąc do budowania przedsiębiorstw, które zapewniają znaczący wpływ na dekarbonizację. Firma działa z biur w Bostonie, Massachusetts, Houston, Texasie i Dublinie, w Irlandii. Ara Partners zamknęła swój drugi fundusz z około 1,1 mld USD zobowiązań kapitałowych we wrześniu 2021 r.

Więcej informacji o Ara Partners można znaleźć na stronie www.arapartners.com

O GRUPIE ERGIS

Grupa Ergis jest liderem przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Spośród pięciu zakładów produkcyjnych, cztery znajdują się w Polsce, a jeden w Niemczech.

Profil GRUPY obejmuje produkcję opakowań na żywność (folie i laminaty barierowe na bazie PVC i PET, drukowane laminaty wielowarstwowe) oraz opakowań przemysłowych (folie stretch LLDPE i taśmy PET). Ponadto Ergis jest producentem folii do pakowania farmaceutyków, folii hydroizolacyjnych oraz granulatów PVC. W 2022 roku przychody Grupy przekroczyły 1147 mln zł.

Więcej informacji o GRUPIE ERGIS można znaleźć na stronie www.ergis.eu

Other articles
Open request for quotation Aloxe Gdynia Sp z o. o. /Otwarte postępowanie przetargowe dla Aloxe Gdynia Sp. z o.o.

Open request for quotation Aloxe Gdynia Sp z o. o. /Otwarte postępowanie przetargowe dla Aloxe Gdynia Sp. z o.o.

Friday 15 March 2024

Aloxe Gdynia Sp. z o. o. announces an open request for quotation for the supply of…

Read more
Open request for quotation Aloxe Gdynia Sp z o. o. /Otwarte postępowanie przetargowe dla Aloxe Gdynia Sp. z o.o. 2/2

Open request for quotation Aloxe Gdynia Sp z o. o. /Otwarte postępowanie przetargowe dla Aloxe Gdynia Sp. z o.o. 2/2

Wednesday 28 February 2024

Aloxe Gdynia Sp. z o. o. announces an open request for quotation for the delivery and…

Read more